Werkwijze

Preventie en sanctionering van verboden handelingen zijn bij veel financiële instellingen ver ontwikkeld. Om aan het handhavingsbeleid van de financiële instelling invulling te geven zijn er afdelingen belast met het monitoren van compliance, veiligheidszaken en onderzoek bij het vermoeden van een schending.

Dat een handeling die niet tegen wet of regel indruist evengoed onwenselijk (moreel verkeerd) kan zijn, is iets wat binnen de financiële sector steeds meer wordt herkend. Het delen van dit inzicht is een cruciale stap op weg naar integer handelen door een organisatie.

Het installeren van een moreel leerproces ondersteunt medewerkers in hun dagelijks werk en leidinggevenden bij het integer leidinggeven. Het versterkt, om te beginnen, hun morele oordeelskracht: er wordt een proces op gang gebracht van het herkennen van de morele kant van het werk en van gezamenlijk leren over deze lastige morele kwesties. Dankzij een toename in de morele kwaliteit en de eenduidigheid van de beslissingen doen leidinggevenden en medewerkers beter recht aan alle stakeholders met wie zij te maken hebben.

Het op regelmatige basis voeren van het morele gesprek resulteert in een toename van overdraagbare morele kennis. Dit stelt de organisatie ertoe in staat zich verder te ontwikkelen en waar nodig te verbeteren.

Samengevat betekent het voeren van een structureel, integraal integriteitsbeleid het installeren van:

  • enerzijds een zorgvuldige handhavingspraktijk, gericht op het voorkomen van schendingen van wet- en regelgeving, alsmede het zorgvuldig afhandelen van schendingen die zich toch voordoen;
  • anderzijds een moreel leerproces, gericht op het tegengaan van handelingen die vanuit moreel oogpunt onwenselijk zijn. Dit vereist kennis van en oefening met morele onderzoeken.

G&I biedt financiële instellingen op beide vlakken ondersteuning. Daarbij kunt u denken aan:

  1. Risicoanalyse op het gebied van integriteit. Wij brengen integriteitsrisico’s in kaart, evalueren hard controls en soft controls en identificeren risicoverhogende factoren. Een risicoanalyse verschaft goed inzicht in zowel de harde compliance kant, waar risico’s en beheersmaatregelen centraal staan, als de zachte compliance kant, waar cultuur en gedrag centraal staan.
  2. Noodhulp. In geval van een (vermoeden van) een schending adviseert G&I over (de noodzaak van) onderzoek, interne communicatie en een passende strafmaat.
  3. Trainingen morele oordeelsvorming en het begeleiden van moreel beraad. Ook met het begeleiden van reconstructies van lastige of twijfelachtige beslissingen hebben wij in verschillende financiële instellingen ervaring opgedaan.

Contactpersoon

Moniek Bouland
tel: 088 - 7000400
e-mail: m.bouland@gi-nederland.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Download onze factsheet noodhulp en neem contact op met het secretariaat.