Werkwijze

Het G&I-programma Politieke Integriteit richt volgt vier sporen:

  • De onderdelen in het eerste spoor hebben tot doel de morele oordeelskracht van individuele politici en politieke organen te versterken.
  • Het tweede spoor werkt aan het verhelderen van de morele beginselen die aan democratische politiek ten grondslag (zouden moeten) liggen.
  • De onderdelen in het derde spoor hebben tot doel schendingen van de politieke integriteit te voorkomen – vergissingen en misstappen inbegrepen.
  • In het vierde spoor wordt toegewerkt naar een faire handhaving bij (vermoedens van) schendingen.

In dit schema zijn de sporen in stappen uitgewerkt met de gemeentepolitiek als voorbeeld; hier vindt u de variant voor provincies.

Basis

Wie bij de basis begint, richt zich op de fase ‘oriëntatie’. In een introductiebijeenkomst van één avond wordt de basis gelegd voor een gesprek dat de hele bestuursperiode kan voortduren. De verschillende sporen worden benoemd en besproken aan de hand van casuïstiek.

Verdieping

Gemeenteraden en Provinciale Staten die dat willen, kunnen ervoor kiezen om kennis en vaardigheden te vergroten via:

In combinatie vormen deze modules een coherent en compleet introductieprogramma politieke integriteit.

In gemeenten en provincies waar moreel beraad wordt geïnstalleerd als vast onderdeel van de politieke praktijk, zorgt een sessie over algemene beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijke vertegenwoordiging voor extra diepgang en inspiratie.

Voor colleges van B&W en Gedeputeerde Staten bestaat het G&I-productaanbod uit onder meer de volgende onderdelen:

Noodhulp

Verder is er altijd de mogelijkheid van ‘noodhulp’: G&I kan politici, raden en besturen bijstaan die worstelen met een specifiek vraagstuk dat tot een oplossing gebracht moet worden.

Voor griffies is een apart trainingsaanbod in ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor ons aanbod voor parlement, kabinet en Europese bestuursorganen.